Algemene voorwaarden FIT & Well

Artikel 1:

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2:

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De maandelijkse betalingen worden rond de 1ste van elke maand afgeschreven per automatische incasso. De betaling geschiedt dus vooraf. Hier is een (digitale) handtekening voor afgegeven.

Artikel 3:

Opzegging van een lidmaatschap dient uiterlijk 1 kalender maand voor het verlopen van de lidmaatschapsperiode (voor de 1e van de maand) per mail te gebeuren. Na het verlopen van de eerste lidmaatschapstermijn geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging geschied per mail en voor de 11 van de maand.

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de beweegfaciliteiten, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Teruggave van lesgelden is niet mogelijk. Lidmaatschappen kunnen niet worden stopgezet tijdens de looptijd, tenzij ziekte of een andere reden dit noodzakelijk maakt. In dit geval dient een doktersverklaring te worden overlegd. Een tijdelijks stopzetting kan worden aangevraagd via een mutatieformulier aan de balie of per email. De betaling van de contributie loopt dan gewoon door. De stilleggingsperiode wordt als gratis aan de totale looptijd van het lidmaatschap toegevoegd met een maximum periode van 4 maanden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is FIT & Well gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is FIT & Well alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 4:

Het gebruiken van onze faciliteiten is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

FIT & Well aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

FIT & Well is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van FIT & Well, dienen te worden vergoed.

Artikel 5:

Bij vakanties, feestdagen of ziekte e.d. dient er te worden doorbetaald. De prijzen zijn hierop berekend.

Wanneer een deelnemer zijn/ haar lidmaatschap wenst te beëindigen om vervolgens na een periode weer wenst deel te nemen, gaat hij/ zij weer een lidmaatschap aan voor een bepaalde tijd. Op dit lidmaatschap zijn weer dezelfde voorwaarden van toepassing. Er zijn dan echter geen inschrijfkosten verschuldigd.

Artikel 6:

FIT & Well behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd.

Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via email (info@fitenwell.nl) of via 070-4190190.